flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

 

          Основними завданнями апарату Апеляційного суду Донецької області (далі – Апарат) є здійснення організаційного забезпечення роботи суду, а саме: заходів фінансового, матеріально-технічного, кадрового, інформаційного та організаційно-технічного характеру, спрямованих на створення належних умов для повного і незалежного здійснення правосуддя.

 

Відділ забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення:

 1. Організація роботи по забезпеченню безперебійної діяльності судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення;
 2. автоматизована реєстрація, облік судових справ та матеріалів, розгляд яких віднесено до компетенції судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення.

 

Відділ забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах:

 1. Організація роботи по забезпеченню безперебійної діяльності судової палати у цивільних справах;

Відділ господарства та матеріально-технічного забезпечення:

 1. Управління державним майном та контроль за його використанням;
 2. здійснення господарського та матеріально-технічного забезпечення діяльності апеляційного суду;
 3. укладання договорів, пов’язаних з господарською діяльністю суду, затвердження в установленому порядку актів на списання з балансу обладнання та інших матеріальних цінностей. 
 4. забезпечення збереження основних засобів та інших матеріальних цінностей, відповідно до укладених договорів про повну матеріальну відповідальність;
 5. утримання в належному технічному, санітарному та протипожежному стані службових приміщень і комунікацій адміністративних будинків, інших споруд апеляційного суду;
 6. здійснення організаційних заходів і контроль за станом охорони адміністративних будинків, службових приміщень та майна;
 7. забезпечення транспортного обслуговування діяльності апеляційного суду.

Відділ документального забезпечення та контролю (канцелярія):

 1. Здійснення роботи згідно з Законом України «Про державну службу», Інструкції з діловодства, Положення про автоматизовану систем документообігу суду щодо приймання судових справ, документів, попереднього їх розгляду, автоматизованої реєстрації, обліку, доведення до виконавців та своєчасної відправки;
 2. координація роботи з іншими відділами суду з питань роботи з документами в т.ч. в автоматизованій системі документообігу суду;
 3. здійснення контролю дотримання вимог за термінами розгляду та виконання документів;
 4. надання методичної допомоги іншим відділам з питань роботи з документами та порядку їх обліку, зберігання, передачі до архіву суду та на державне зберігання.

Відділ з розгляду звернень громадян:

 1. Організація діловодства за зверненнями громадян в апеляційному суді Донецької області;
 2. забезпечення належного розгляду звернень громадян у відповідності до вимог діючого законодавства;
 3. підготовка проектів відповідей на звернення громадян;
 4. інформування голови суду, керівника апарату про стан роботи із зверненнями громадян;
 5. підготовка проектів піврічних планів роботи;
 6. вивчення, накопичення та розповсюдження досвіду роботи із зверненнями громадян.


Відділ з управління персоналом:

 1. Реалізація державної політики з питань управління персоналом в Апеляційному суді Донецької області;
 2. забезпечення здійснення керівником апарату Апеляційного суду Донецької області своїх повноважень з питань управління персоналом;
 3. забезпечення організаційного розвитку Апеляційного суду Донецької області; добір персоналу Апеляційного суду Донецької області;
 4. прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
 5. здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; 
 6. організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах Апеляційного суду Донецької області;
 7. документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

Відділ інформаційних технологій та захисту інформації:

 1. Організація та проведення навчань з працівниками суду по роботі з автоматизованою системою документообігу суду;
 2. організація впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій;
 3. встановлення комп’ютерного обладнання;
 4. встановлення комплексів технічної фіксації судового процесу;
 5. запровадження комп’ютерних програм статистичної звітності;
 6. супровід роботи автоматизованої системи документообігу суду;
 7. прокладка локальної комп’ютерної мережі;
 8. встановлення в суді спеціального комп’ютерного обладнання тощо.

Відділ кодифікаційної, бібліотечної та архівної справи:

 1. Здійснення систематизації законодавства України; 
 2. підтримання актів законодавства у контрольному стані; 
 3. організація, формування та збереження бібліотечного фонду суду, згідно з Положенням про бібліотеку суду, яке розробляється та затверджується Державною судовою адміністрацією України на підставі Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;
 4. організація роботи архіву суду та здійснення контролю за додержанням працівниками архіву суду вимог щодо ведення діловодства, згідно з Положенням про архівний підрозділ суду, яке розробляється апеляційним судом, затверджується його керівником та погоджується з Державним архівом Донецької області;
 5. організація та забезпечення зберігання документів, які надійшли до архіву суду;
 6. організація роботи Експертної комісії архіву суду, згідно з Положенням про ЕК суду, яке розробляється апеляційним судом, затверджується його керівником та погоджується з Державним архівом Донецької області;
 7. організація роботи електронного архіву суду.

Відділ планово-фінансової діяльності, обліку та звітності:

 1. Здійснення бухгалтерського обліку фінансової діяльності суду;
 2. відображення у документах достовірної та в повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними асигнуваннями та фінансовими, матеріальними й нематеріальними ресурсами;
 3. планування видатків на утримання суду;
 4. забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 5. забезпечення контролю за наявністю i рухом майна, використанням фінансових, матеріальних та нематеріальних ресурсів відповідно до затверджених нормативів i кошторисів;
 6. запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.


Відділ служби судових розпорядників:

 1. Забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил;
 2. виконання учасниками судового процесу та іншими особами, які перебувають в залі судового засідання, розпоряджень головуючого в судовому засіданні.

         

Відділ судової статистики:

 1. Забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності та цілісності статистичної інформації про роботу суду.
 2. Складання та подання звітів про стан здійснення правосуддя апеляційним судом Донецької області за формами, затвердженими наказами Державної судової адміністрації України.
 3. Складання та подання звітів про навантаження суддів апеляційного суду Донецької області та про якість роботи суддів місцевих судів Донецької області.
 4. Аналіз даних судової статистики щодо надходження та розгляду апеляцій у кримінальних та цивільних провадженнях, справ про адміністративні правопорушення, а також апеляцій на ухвали слідчих суддів у порівнянні із попередніми звітними періодами.
 5. Складання аналізів про стан обліково-статистичної роботи суду.
 6. Виконання запитів голови суду та керівника апарату суду, державних органів влади та управління, а також інших установ, організацій та громадян щодо надання статистичної інформації про роботу апеляційного суду, місцевих судів Донецької області щодо розгляду справ та матеріалів.
 7. Перевірка стану заповнення в автоматизованій системі документообігу суду обліково-статистичних карток на цивільні та кримінальні провадження, які надійшли до суду з апеляційними скаргами на судові рішення суддів місцевих судів, а також з апеляціями на ухвали слідчих суддів та постанови у справах про адміністративні правопорушення.

 

Працівники Апарату зобов'язані дотримуватися Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій по роботі з документами, вимог інших документів, які стосуються роботи суду, а також постійно підвищувати свій професійний рівень та ділову кваліфікацію.