flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Компетенція

    Апеляційний суд Донецької області діє на підставі Закону України від 02.06.2016 року № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів".

 

    Указом Президента України №80/2002 від 30.01.2002 року з метою забезпечення належних умов для роботи, своєчасного  розгляду справ апеляційному суду  Донецької області  дозволено розмістити певну частину у м. Маріуполі.

 

    Згідно розпорядження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 21.05.2015 року №33/0/38-15 роботу Апеляційного суду Донецької області відновлено  з 26 травня 2015 року за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Леніна, 10.

 

    Відповідно до постанови Верховної Ради України № 984-VIII від 04.02.2016 р. «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» м. Артемівськ у Донецькій області перейменовано на м. Бахмут.

 

    У складі апеляційного суду Донецької області створені судові палати  розгляду кримінальних справ та справах про адміністративні правопорушення, судова палата з розгляду цивільних справ. Судові палати  очолюють секретарі судових палат,  які організовують  роботу відповідної палати, контролюють здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформують збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати.

 

    Відповідно до статті 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» апеляційний  суд Донецької області в межах своїх повноважень: здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;

аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, Верховний Суд; надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

    До складу апеляційного суду Донецької області входять голова суду, заступники голови суду, судді та апарат суду.

 

Голова апеляційного суду

    Голова апеляційного суду, відповідно до статті 29 Закону:

    1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

    2) визначає адміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду;

    3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

    4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

    5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів в апеляційному суді у триденний строк з дня їх утворення;

    6) забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;

    7) організовує ведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

    8) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів апеляційного суду та підвищення їхнього професійного рівня;

    9) здійснює повноваження слідчого судді та призначає з числа суддів апеляційного суду суддів (суддю) для здійснення таких повноважень у випадках, визначених процесуальним законом;

    10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  1. Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
  2. У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді. 

Заступники голови апеляційного суду

    Заступники голови апеляційного суду відповідно до статті 30 Закону здійснюють адміністративні повноваження, визначені головою суду.

Заступник голови Апеляційного суду Донецької області в м. Бахмуті Гапонов А.В.:

    1)  Безпосередньо контролює ефективність діяльності апарату Апеляційного суду   Донецької області, а саме:

відділу документального забезпечення та контролю;

відділу забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах;

відділу забезпечення діяльності судової палати у цивільних справах,

та інформує голову суду про стан забезпечення керівником апарату суду організації роботи цих відділів та виконання ними покладених на підрозділ завдань;

    2)  здійснює контроль за організацією судовими палатами Апеляційного суду Донецької області у м. Бахмуті методичної допомоги в застосуванні законодавства місцевими судами Донецької області, які за територіальністю (згідно з розпорядженнями голови Апеляційного суду Донецької області) віднесені до компетенції відповідних судових палат у м. Бахмуті;

    3)  здійснює контроль за підготовкою документів для розгляду на нарадах та зборах суддів Апеляційного суду Донецької області з питань, що належать до його (заступника) компетенції, та з інших питань – за дорученням голови суду;

    4)  здійснює прийом громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» у м. Бахмуті;

    5)  за дорученням голови суду представляє Апеляційний суд Донецької області у відносинах з іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;

    6)  у разі відсутності голови суду, здійснює адміністративні повноваження голови суду та має право підпису фінансових документів;

    7)  відповідає за інший об’єм роботи за розпорядженням, дорученням та наказами голови суду;

    8)  здійснює інші повноваження, визначені розпорядженнями, дорученнями та наказами голови суду.

Заступник голови Апеляційного суду Донецької області в м. Маріуполі Гєрцик Р.В.:

    1)  безпосередньо контролює ефективність діяльності апарату Апеляційного суду Донецької області, а саме: 

відділу з розгляду звернень та скарг громадян;

відділу служби судових розпорядників;

відділу судової статистики;

відділу кодифікації та бібліотечної справи.

    2)  здійснює контроль за організацією судовими палатами Апеляційного суду Донецької області в м. Маріуполі методичної допомоги в застосуванні законодавства місцевими судами Донецької області, які за територіальністю (згідно з розпорядженням голови Апеляційного суду Донецької області) віднесені до компетенції відповідних судових палат у м. Маріуполі;

    3)  здійснює контроль за підготовкою документів для розгляду на нарадах суддів Апеляційного суду Донецької області у м. Маріуполі з питань, що належать до його (заступника) компетенції;

    4)  здійснює прийом громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» в м. Маріуполь;

    5)  за дорученням голови суду представляє Апеляційний суд Донецької області у відносинах з іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;

    6)  здійснює повноваження слідчого судді, розглядає клопотання відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939;

    7)  здійснює в приміщенні Апеляційного суду в м. Маріуполі особистий контроль та організаційні заходи, зокрема щодо:

     -  справності обладнання (системи опалення, освітлення, газопостачання та вентиляції);

     -  технічного обслуговування приміщень суду, утримання їх в належному стані;

     -  своєчасного проведення підготовки будинку і технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

     -  організації та контролю якості виконання проведення поточного ремонту приміщень будівель частини апеляційного суду, що розташована в м. Маріуполі;

    8)  здійснює інші повноваження, визначені розпорядженнями, дорученнями та наказами голови суду;

    9)  у разі відсутності голови апеляційного суду та заступника голови суду Гапонова А.В., здійснює адміністративні повноваження голови суду.   

Суддя апеляційного суду

    Суддя апеляційного суду відповідно до статті 28 Закону здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.

Апарат суду

     Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. 

    Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, інформує збори суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що має наслідком звільнення його з посади. 

     Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.

     Правовий статус працівників апарату суду визначається Законом України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 

     В апараті суду утворюється канцелярія, яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до відповідного суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені положенням, затвердженим керівником апарату відповідного суду.

     До штату апарату судів входять також секретарі судового засідання, наукові консультанти та судові розпорядники. Наукові консультанти повинні мати науковий ступінь.

2017