flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

          Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

          Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

          А відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
          Завдання суду визначені  у ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
          Таким чином, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає основну місію будь-якого суду, чим є забезпечення кожній людині права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод.
          Зважаючи на те, що відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України одним із основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення, варто виокремлювати місію апеляційного суду загалом та Апеляційного суду Донецької області зокрема.
          Тому основною місією Апеляційного суду Донецької області є забезпечення апеляційного оскарження рішення місцевих судів Донецької області. Місія суду реалізується в завданнях, що покладені на суд. Основними завданням Апеляційного суду Донецької області є розгляд  в апеляційному порядку цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення, за результатами розгляду таких справ місцевими судами Донецької області.

           Функціями Апеляційного суду Донецької області відповідно до ст. 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» є:

1) здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;
2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, Верховний Суд;
3) надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;
4) здійснює інші повноваження, визначені законом.